Räntan från FED

FED, Federal Reserve, är en av världens mäktigaste centralbanker och ansvarar bland annat för den amerikanska ekonomins stabilitet, valuta och regleringar för banker i USA. FOMC, Federal Open Market Committee, är ett utskott inom Federal Reserve System som har statens uppgift att övervaka USA:s ekonomiska marknad. Inom utskottet tas årligen många viktiga beslut som exempelvis om dagslåneräntan, vanligtvis kallad styrräntan. Utskottet har åtta stycken möten årligen där beslut fattas om räntor, marknadens tillväxt och USA:s penningmängd.

Vilken nationell påverkan har räntan från FED

När Federal Reserve gör förändringar av dagslåneräntan så påverkas övriga marknadsräntor i landet. Det innebär att då räntan höjs så blir det dyrare att låna vilket leder till minskade investeringarna och konsumtionen samtidigt som sparandet ökar. Då räntan istället sjunker ökar konsumtionen då privatpersoner får mer pengar att röra sig med. Räntan från FED används för att skapa en ekonomisk stabilitet på marknaden i syfte att öka sysselsättningsgraden och bidra till en prisstabilitet.

FEDs ränta påverkar ofta även börser

Historiskt så har även FEDS ränta påverkat börsnedgångar och börsuppgångar. När räntan sänks så har historien visat att börsen ökar medan då räntan höjs så har börsen istället minskat. Det är en logisk utveckling att då räntan minskar så sänks sparräntor vilket leder till ökade investeringar i hopp om att få bättre avkastning. Det kan dock också vara motsatt förhållande att då det sker börsras så behöver FED sänka räntorna för att skapa ett lugn på den ekonomiska marknaden och öka förutsättningarna för tillväxt.

Även Sverige påverkas av FED:s ränta

När FED:s ränta höjs eller sänks påverkar det även Sverige och många andra länders ekonomier i viss mån. Vid räntehöjningar så stärks dollarn vilket gör svenska kronan svagare. Marknadsräntor påverkas också då FED höjer och sänker räntan vilket exempelvis innebär att då FED höjer styrräntan så ökar marknadsräntorna vilket påverkar bolån och andra låneformer på marknaden. En räntehöjning i USA kan också ha negativ påverkan på fonder som kan minska i värde och/eller få ökad risk.

Illustration över hur räntan från FED kan bete sig och påverka omvärlden.