Bretton Woods avtalet och guldmyntfoten

Guldmyntfot är ett ekonomiskt system där ett lands valuta har en säkerhet i guld. Det innebär att ett lands centralbank som ger ut sedlar har en viss mängd guldreserver för att garantera sedelmängdens värde. Guldmyntsfot har använts i Sverige under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. År 1945 träffades ett avtal i Bretton Woods där flera länders valutor skulle knytas mot den amerikanska dollarn vilket skulle reglera växelkurserna under överseende av den Internationella valutafonden, IMF. I samband med detta så garanterade USA dollarns värde genom att använda sig av landets guldreserv som säkerhet för dollarn.

Grunden för Bretton Wood avtalet

Efter andra världskriget uppstod en stor obalans på världsekonomin då länder som deltog i kriget lånade stora summor för att finansiera sin egen och allierade länders utgifter för kriget. Efter kriget var det stor ostabilitet på både nationella marknader som världsmarknaden vilket ledde till att de lån som länder fick från framför allt USA inte kunde återbetalas. Detta i sin tur var en av orsakerna till att den stora bankrisen inträffade under 1930-talet.

När sedan andra världskriget utbröt så var experterna eniga om att det fanns en stor risk att historien skulle upprepa sig med ny ostabillitet på världsmarknaden. Det ledde fram till att man bjöd in 44 länder till en internationell konferens i staden Bretton Woods i USA för att diskutera en hållbar lösning för att undvika framtida händelser som ledde till ekonomiska kriser i form av bankkollapser och devalveringar.

Bretton Woods-systemet

Under den internationella konferensen i Bretton Woods, som pågick i 22 dagar, så kom man slutligen överens om ett avtal som undertecknades av alla närvarande, förutom dåvarande Sovjetunionen. Avtalet innebar att samtliga deltagande länders valutor skulle knytas mot dollar med en fast kurs. Detta för att undvika stora valutarörelser och devalveringar i syfte att skapa sig marknadsfördelar och istället skapa en stabil, trygg och rättvis ekonomi på världsmarknad.

I samband med mötet grundades den Internationella valutafonden, IMF, som hade till uppgift att övervaka samtliga medlemmars valutor. Eventuella kursändringar mot dollarn fick endast ske om det var för att justera en grundläggande obalans i den så kallade betalningsbalansen.

USA garanterade dollarns värde

En av förutsättningarna för att få igenom avtalet som innebar att alla medverkande länder knöt sina respektive valutor till en fast kurs mot dollarn var USA:s garantier. USA garanterade dollarns värde genom sina guldreserver. Det innebar att alla länder som var delaktiga i avtalet kunde lösa in sina dollar mot guld. Värdet på 35 dollar sattes till 1 troy ounce, vilket motsvarar drygt 31 gram guld.

Slutet på Bretton Woods avtalet

I slutet på 1960-talet börja ändå dollarns växelkurs att flyta vilket ledde till att president Richard Nixon år 1971 sade upp alla garantier för dollarn då riskerna börja bli för stora. Det gjorde att dollarn blev så kallade fiat pengar med flytande kurs. Samtidigt så var det flera andra valutor som också blev flytande. Dock har dollar genom åren haft ett bestående värde gentemot andra valutor vilket har lett till att dollarn anses vara en trygg valuta och därmed fortfarande är den valuta som främst används som reservvaluta av de flesta länderna.

Guldtackor som agerar guldmyntfot och garanterar dollarns värde i guld.